Please update your browser. Why?
: )

Kseniya Karataeva

TypeType Team, Vika Usmanova, Kseniya Karataeva and Antonina Zhulkova
TypeType 2020
91 styles from $49
TypeType Team, Pavel Emelyanov, Marina Khodak, Yulia Gonina and Kseniya Karataeva
TypeType
20 styles from $49
TypeType Team, Yulia Gonina, Kseniya Karataeva and Antonina Zhulkova
TypeType 2020
72 styles from $35
TypeType Team, Nadezhda Polomoshnova, Pavel Emelyanov, Marina Khodak and Kseniya Karataeva
TypeType 2019
22 styles from $39