Please update your browser. Why?
: )

Kseniya Karataeva

TypeType Team, Vika Usmanova, Kseniya Karataeva and Antonina Zhulkova
TypeType 2020
92 styles from $39
TypeType Team, Pavel Emelyanov, Marina Khodak, Yulia Gonina and Kseniya Karataeva
TypeType 2021
28 styles from $25
Ivan Gladkikh, TypeType Team, Pavel Emelyanov, Marina Khodak, Yulia Gonina, Kseniya Karataeva and Antonina Zhulkova
TypeType 2022
76 styles from $35
TypeType Team, Nadezhda Polomoshnova, Pavel Emelyanov, Marina Khodak, Yulia Gonina, Kseniya Karataeva and Antonina Zhulkova
TypeType 2019
43 styles from $35
TypeType Team and Kseniya Karataeva
TypeType 2021
21 styles from $35
Yulia Gonina, Kseniya Karataeva and Antonina Zhulkova
TypeType 2020
72 styles from $35
TypeType Team and Kseniya Karataeva
TypeType 2022
4 styles from $29
TypeType Team, Yulia Gonina and Kseniya Karataeva
TypeType 2022
7 styles from $19